Algemene voorwaarden Fun2Rent

Staat van het voertuig

De huurder wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben ontvangen en nagekeken (zie beschrijving). De verhuurder wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van het voertuig krijgt de huurder uitleg over de werking en behoort een testrit tot de mogelijkheden. De huurder erkent voldoende geïnformeerd te zijn omtrent de werking en de veiligheid van het gehuurde voertuig.

 

Pech en ongelukken

De verhuurder verbindt zich ertoe in geval van pech de nodige bijstand te verlenen om het voer-/vaartuig binnen de snelst mogelijke tijd te repareren of te vervangen en/of de huurder terug naar de startplaats te repatriëren.

Brandstof

Benzinevoertuigen zijn volgetankt bij vertrek. Ze dienen, bij huur langer dan 1 uur, eveneens met een volle tank te worden teruggebracht, tenzij anders afgesproken.

Verkeers- & vaarregels

De huurder dient zich ten allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoordelijke manier om te gaan met het voer-/vaartuig. Ook het dragen van de voorgeschreven kledij en naleven van de veiligheidsmaatregelen valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

Passagiers van onze 125cc Vespa's dienen ten minste 12 jaar te zijn.

Betaling

De huurder betaalt bij reservering van zijn voertuig of kajak. Enkel na volledige betaling is de reservatie voltooid. Voor de verhuur per uur van onze Vespa's is er geen reservering mogelijk. Contacteer ons per telefoon om de beschikbaarheid te kennen.

Verzekering

Het voertuig is verzekerd voor schade aan derden. Eigen schade (schade aan het voertuig) wordt volledig verhaald op de huurder. Bij schade aan derden en ingeval de betrokken bestuurder van het gehuurde goed aansprakelijk gesteld zou worden is er een extra vrijstelling voorzien van 1000 euro.

 

De huurder is verantwoordelijk voor de boorddocumenten. Indien deze documenten niet meer aanwezig zijn bij het inleveren van het voertuig, zullen de kosten om het opnieuw te verkrijgen van deze documenten aangerekend worden aan de huurder.

Diefstal

De huurder verbindt zich ertoe van het voer-/vaartuig gebruik te maken als een goede huisvader. Bij het parkeren of achterlaten van de voer-/vaartuigen of hun toebehoren dient de huurder de nodige voorzorgen te nemen tegen diefstal.

Schade en vrijwaring

Bij schade, van welke aard ook, dient de verhuurder onmiddellijk ingelicht te worden om verdere afspraken te maken. Deze vaststelling van de schade gebeurt onmiddellijk na de teruggave van het voer-/vaartuig. Indien de vaststelling niet kan doorgaan onmiddellijk na de teruggave van het voer-/vaartuig, blijft de huurder aansprakelijk tot de vaststelling wordt uitgevoerd.

 

De huurder zal de verhuurder schadeloos stellen en vrijwaren voor:

  • Eender welke schade aan het voer-/vaartuig bij normaal gebruik er van: hij zal ertoe gehouden zijn om alle schade toegebracht aan het gehuurde goed door hemzelf, die tegensprekelijk zal vastgesteld worden, te vergoeden.
  • Eender welke schade veroorzaakt aan het voer-/vaartuig en/of een derde door de huurder bij normaal gebruik ervan, indien deze onder de toepassing valt van de BA polis en indien de BA verzekeraar deze schade ten laste neemt: in dit geval zal de huurder de schade aan het gehuurde goed vergoeden ten belope van het gedeelte dat niet door de verzekeraar ten laste wordt genomen.

 

De huurder zal de verhuurder volledig schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen:

  • Eender welk verlies, diefstal of opzettelijke vernieling van het verhuurde goed en de inhoud hiervan; eender welk verlies, schade, letsel, eis, vordering, kosten en uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten en erelonen) welke ontstaan uit of in verband staan met het gebruik, de werking of de toestand (met inbegrip van alle al dan niet door één der partijen ontdekte defecten) van het verhuurde goed.
  • Eender welke schade aan derden veroorzaakt door de huurder voor zover deze niet gedekt is door de BA polis of niet ten laste wordt genomen door de BA verzekeraar.

 

De huurder doet hierbij uitdrukkelijk en volledig afstand van verhaal t.o.v. de verhuurder, zijn personeel, vrijemedewerkers en vertegenwoordigers, voor eventuele fouten begaan door deze voor, tijdens of na een activiteit waar de verhuurder in betrokken is/was.

 

De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder te allen tijde te vrijwaren voor alle vorderingen die derden tegen de verhuurder zouden instellen op grond van feiten, fouten of nalatigheden.

Bruikleen

Het is de huurder niet toegestaan de voer-/vaartuigen uit te lenen, onder te verhuren of af te staan.

Teruggave van het gehuurde goed en laattijdigheid

Het voer-/vaartuig moet worden teruggegeven in de staat waarin het zich bevond bij het aangaan van de huur.

Bij het laattijdig binnenbrengen geldt er een huurverlenging van € 25 per begonnen uur.

Preventie misbruik

De huurder zal als een goede beheerder de voer-/vaartuigen verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. De verhuurder heeft ten alle tijde het recht het voer-/vaartuig in te nemen na vermeend misbruik, en dit zonder enige vergoeding van de huursom.

Weersomstandigheden

De verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, de reservatie te verplaatsen of een tegoedbon uit te schrijven indien de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Voorschot en annulering

De huurder betaalt via de webapplicatie of door het volledige huurbedrag te storten op het vermelde rekeningnummer. De waarborg zal op voorhand via de webapplicatie of ter plaatse cash voldaan worden.

 

De reservatie kan verplaatst worden naar een andere datum in geval van:

-> regenweer ( tot 24 uur op voorhand te bespreken - jij contacteert ons hiervoor)

-> persoonlijke redenen ( tot 1 week op voorhand te verplaatsen)

De huurder heeft 1 jaar de tijd om de reservatie te verplaatsen.

 

Extra bepalingen kajakweekeindes:

Indien deze weekeindes niet kunnen doorgaan omwille van coronamaatregelen of andere maatregelen (vb recreatieverbod,...)  opgelegd door de overheid, zal er een volledige terugbetaling zijn.

In het voorkomend geval dat de verhuurder overgaat tot de annulering van het weekeinde door slechte weersvoorspellingen (storm, wateroverlast, aanhoudende regenval, koude,...) is er een volledige terugbetaling voorzien. Deze beslissing zal enkel en alleen door de verhuurder genomen worden en gelden voor alle deelnemers van het desbetreffende weekeinde. Annulatie door individuele deelnemers geven geen recht op de extra bepalingen voor kajakweekeindes en vallen onder de algemene voorwaarden.

Waarborg

Per Vespa is er een waarborg van 250 euro.

Deze waarborg dient of samen met de betaling overgeschreven te worden op de rekening van Fun2Rent of cash voldaan te worden ter plaatse.

 

Bij een schadegeval kan de volledige waarborg worden ingetrokken om zo de nodige kosten van de schade te dekken. Na de herstelling zal het restbedrag terugbetaald worden, of moet de huurder de opleg bijbetalen om alle schade te dekken. Bij schade aan derden waarbij de verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid dient tussen te komen en de bestuurder van het gehuurde voertuig aansprakelijk zou gesteld worden is er een extra vrijstelling van 1000 euro voorzien.

Als de voertuigen in dezelfde staat terugkomen als bij aanvang van de huurperiode, wordt de waarborg ook onmiddellijk terugbetaald. Indien deze werd overgeschreven zal de waarborg op eenzelfde manier aan de huurder worden overgemaakt. Indien deze cash werd voldaan zal deze op eenzelfde manier aan de huurder worden overgemaakt.

Legitimatie en veiligheid

De huurder dient zich met een geldige en herkenbare identiteitskaart te legitimeren en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs (zonder geldig rijbewijs kan u geen Vespa meekrijgen en is er ook geen terugbetaling van de huurprijs). De huurder verklaart zijn rechten tot besturen niet verloren te zijn en verklaart de nodige kennis en lichamelijke geschiktheid voor het besturen van het verhuurde voertuig te beschikken. Men rijdt niet onder invloed van alcohol of drugs. Ten allen tijde houdt men zich aan de verkeersregels.

Overtreding of andere bijkomende kosten

Indien tijdens de tocht een overtreding of een andere bijkomende kost (wegendienst, sleepkosten, parkeertickets, stalling, tolgelden, parkeerboeten, …) wordt opgemerkt door de bevoegde diensten, zal de daaraan verbonden boete of kost betaald worden door de huurder. Er zal verzoek tot betaling gestuurd worden, aangevuld met een administratiekost van € 25. De huurder betaalt dit bedrag binnen de 3 werkdagen. Nadien kunnen er extra kosten bijkomen.

Bevoegde rechtbank, toepasselijke wetgeving

Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Onderhavige overeenkomst wordt opgemaakt, verklaard, uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig Belgisch recht.

Informatieverplichting

De huurder erkent voldoende geïnformeerd te zijn omtrent de werking en veiligheid van het gehuurde voer-/vaartuig.